بیت منو از یاد ببر با آهنگسازی مجید همتا

بیت خواب و خیال با آهنگسازی مجید همتا

بیت پاپ مجنون با آهنگسازی مجید همتا

بیت پاپ مگه داریم با آهنگسازی مجید همتا

بیت پاپ از یادم نمیری با آهنگسازی مجید همتا

بیت پاپ تموم شد با آهنگسازی مجید همتا

بیت دوباره نه با آهنگسازی مجید همتا

 بیت پاپ

بیت دوباره نه با آهنگسازی مجید همتا

دانلود بیت دوباره نه با آهنگسازی مجید همتا

(پاپ)

بیت ای وای با آهنگسازی مجید همتا

 بیت پاپ

بیت ای وای با آهنگسازی مجید همتا

دانلود بیت ای وای با آهنگسازی مجید همتا

(پاپ)

بیت کی برد با آهنگسازی مجید همتا

 بیت رپ

بیت کی برد با آهنگسازی مجید همتا

دانلود بیت کی برد با آهنگسازی مجید همتا

(ترپ)

بیت چه ساده با آهنگسازی مجید همتا

 بیت پاپ

بیت چه ساده با آهنگسازی مجید همتا

دانلود بیت چه ساده با آهنگسازی مجید همتا

(پاپ)

اینستاگرام
فروشگاه